Vaalibotti

FlatVarjolla

Mistä on kyse?

Yle Kioskin vaalibotti on etenkin 18–29-vuotiaille suunnattu vaalikone. Se julkaistaan yhtä aikaa Ylen vaalikoneen kanssa 14.3.

Kenelle vaalibotti on suunnattu?

Vaalibotti on suunnattu Yle Kioskin kohderyhmälle ja ensimmäistä kertaa äänestäville. Emme kuitenkaan pistä pahitteeksi, vaikka sitä käyttäisivät kaikki, jotka etsivät itselleen sopivaa ehdokasta ja puoluetta.

Miten vaalibotin kysymykset on tehty?

Vaalibotin väitteet on tehty yhteistyössä Ylen Uutis- ja ajankohtaistoimituksen kanssa. Ne ovat pääosin samoja, joita Ylen varsinaisessa vaalikoneessa käsitellään. Vaalikonekysymykset on laadittu yhdessä politiikantoimittajien, tutkijoiden ja riippumattomien asiantuntijoiden kanssa.

Miten kysymykset on valittu?

Kioskin Vaalibotissa kysytään tänä vuonna pääosin niistä aiheista, jotka 18–22-vuotiaita eniten kiinnostavat. Näitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, yhdenvertaisuus, koulutus, maahanmuutto ja päihteet. Teemat on valittu yhteistyössä Sitran All Youth -hankkeen kanssa. Väitteet on tarkoituksella tehty osin kärkeviksi, jotta ehdokkaista saadaan eroja esiin.

Miksi botissa on ärsyttäviä giffejä?

Vaalibotti on suunniteltu niin, että se on kohderyhmälleen helppo ja looginen käyttää. Giffit, memet ja videot ovat Kioskille luonnollinen tapa viestiä, joten niitä päätettiin hyödyntää myös botissa. Kioski tekee uskottavaa journalismia olematta kuitenkaan tylsä ja vaalibotti hyödyntää samaa toimintatapaa.

Miten botin sisällöt on tuotettu?

Vaalibotin sisällöt on tehty Kioskin toimituksessa. Niiden käsikirjoittamisessa on tarvittaessa hyödynnetty asiantuntija-apua, mutta journalistinen vastuu on Ylen toimittajilla. Giffejä lukuunottamatta kaikki sisällöt on siis tuotettu Ylen sisällä.

Miten botti toimii?

Vaalibotti seuraa käsikirjoitusta, jossa on lyhyempi lista Ylen eduskuntavaalien vaalikoneen kysymyksistä. Vastaukset saatuaan botti laskee käyttäjälle sopivimmat ehdokkaat käyttäen samaa algoritmia kuin Ylen vaalikone.

Miten botin algoritmi toimii?

Vaalikoneessa käytetään viisiportaista ns. Likert-asteikkoa. Siinä jokaisen vastausvaihtoehdon voidaan ajatella saavan numeerisen arvon: täysin eri mieltä = 1, jokseenkin eri mieltä = 2, en osaa sanoa = 3, jokseenkin samaa mieltä = 4, täysin samaa mieltä =5.

Vaalikone laskee käyttäjän vastausten etäisyyttä ehdokkaiden vastauksiin. Etäisyys kasvaa, jos ehdokkaan ja käyttäjän vastaukset poikkeavat toisistaan. Etäisyys pysyy puolestaan samana, jos ehdokkaan ja käyttäjän vastaukset ovat samat. Mitä pienempi kokonaisetäisyys käyttäjän ja ehdokkaan välillä on, sen paremman sopivuusprosentin hän saa vaalikoneesta.

Tämäntyyppisiin menetelmiin on kuitenkin sisäänrakennettuna ongelma. Keskivalinta (en osaa sanoa) on etäisyydeltään kaikkein optimaalisimmassa paikassa suhteessa ääripäihin. Tästä syystä keskelle vastaaminen on yleensä tällaisia menetelmiä käyttävissä vaalikoneissa tehokas keino päästä lähelle mahdollisimman isoa osaa vastaajista. Siksi olemme poistaneet en osaa sanoa -valinnan ehdokkailta (he voivat ohittaa kysymyksen). Vaalikoneen käyttäjille halusimme antaa mahdollisuuden vastata "en osaa sanoa", sillä käyttäjän kannalta valinta on perusteltu, eikä se aiheuta samanlaista ongelmaa laskennan kannalta.

Miten botti on koodattu?

Vaalibotti on mobiililaitteille optimoitu web-sovellus. Se on tehty React JavaScript-kirjastoa hyödyntäen ja botti keskustelee Ylen vaalikoneen rajapinnan kanssa.

Botissa on virhe, mitä teen?

Keräämme jatkuvasti palautetta botin toimimisesta ja päivitämme bottia aina tarpeen mukaan. Olemme saaneet palautetta väittämien monitulkintaisuudesta ja niiden selitystekstejä on muokattu entistä selkeämmäksi. Varsinaiset väittämät ovat samoja kuin Ylen laajassa Vaalikoneessakin. Lisäksi bottiin on lisätty palautteiden ansiosta lisää giffejä ja siitä on korjattu teknisiä bugeja.

Lisätiedot:

Emmi Nuorgam

Projektipäällikkö, Yle Kioski

emmi.nuorgam@yle.fi